Zgłoszenie na egzamin


* - pola wymagane

Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) . Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Można się z nami skontaktować także w następujący sposób:
  - poprzez e-mail: daneosobowe@orlen.pl,
  - listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: w celu umożliwienia wzięcia przez Panią/Pana udziału w egzaminach z wiedzy o rynku kapitałowym, realizowanych w ramach Akademii Inwestowania, o wybranych poziomach trudności oraz poinformowania o wyniku egzaminu, w tym także wysłania certyfikatu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu na adres korespondencyjny
  - w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do ORLEN S.A. pocztą elektroniczną,
  - obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Rozwiń
ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN